+(36) 1/461-8030revol@revolution.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlapjainkon (www.revolution.hu) történő regisztrációval, illetve a hírlevelünkre történő feliratkozással elfogadja az alábbi feltételeket. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése szerint az érintettel (a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Adatkezelő: REVOLUTION Software Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. V. torony, adatkezelési nyilvántartási azonosító: kiadása folyamatban, a továbbiakban: Adatkezelő vagy REVOLUTION)

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.).
 • 2008. évi XLVIII. törvény gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Definíciók: a jelen nyilatkozat alkalmazása során használt fogalmak alatt, a fenti jogszabályok meghatározásai szerinti fogalmakat kell érteni.

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelő adatkezeléséhez.

A Felhasználó a regisztrációval, az állásajánlatra jelentkezéssel, illetve a hírlevélre feliratkozással kifejezetten elismeri, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti és hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően. A Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés, piackutatás, kapcsolattartás, tájékoztatás, szerződéses kötelezettség teljesítésének előmozdítása illetve állásajánlatra jelentkezés esetén kizárólag kiválasztás céljából kezelje. A Felhasználó kijelenti, hogy tudomása van róla, hogy hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Regisztráció során önkéntesen megadott adatai valóságosak, azok más személyhez fűződő jogait nem sértik.

A kezelt személyes adatok

Az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezései kizárólag a természetes személyek adatait érintik, tekintettel arra, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok és jogszabályok a természetes személyek adatainak védelmére vonatkoznak.

A fentiekre tekintettel az Adatkezelő által kezelt, Felhasználó által önkéntesen megadott adatok a regisztráció és a hírlevélre feliratkozás során az alábbiak (az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91228/2015, NAIH-91229/2015, NAIH-91230/2015):

 • Felhasználó vezeték- és utóneve
 • Felhasználó email címe
 • Felhasználó jelszava és felhasználói neve
 • Felhasználó telefonszáma

Állásajánlatra jelentkezés esetén az Adatkezelő által kezelt, Felhasználó által önkéntesen megadott adatok az alábbiak (az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91226/2015 illetve NAIH-91227/2015):

 • Felhasználó vezeték- és utóneve
 • Felhasználó email címe
 • telefonszám
 • születési dátum
 • lakcím
 • feltöltött önéletrajz esetén az önéletrajz tulajdonosának személyazonosságával, korábbi és jelen állásával, képességeivel, végzettségével, szakmai tapasztalatával, szakismeretével és készségeivel, nyelvtudásával kapcsolatos adatok.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A Felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy adatai átadásra kerülhetnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését végző személyek részére. Ezen személyek kizárólag a REVOLUTION utasításai szerint járhatnak el, az adarokat nem használhatják fel ezen utasítás ellenére és túl.

Állásajánlatra jelentkezés esetén kizárólag a következő felhasználók nyernek betekintést adataiba: az Adatkezelő humánerőforrás-gazdálkodási munkatársai, az Adatkezelő ügyvezetői, az Adatkezelő által kizárólag a kiválasztási feladatra delegált alkalmazottak, illetve az adatfeldolgozást végző gazdasági társaság.

Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelés célja, köre, időtartama

Felhasználó a honlapon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait Adatkezelő az alábbi célra felhasználja (marketing, ügyfélkapcsolat):

 • tájékoztatás hírlevélben
 • kapcsolattartás
 • piackutatás
 • közvetlen üzletszerzés
 • szerződéses kötelezettség teljesítésének előmozdítása

A regisztrációval a személyes adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

 • postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése
 • a megadott adatok (név, lakcím, elektronikus levelezési cím) közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljára történő felhasználása
 • e-mai címére elektronikus úton hírlevelek, reklámok küldése
 • sms küldése

Az adatokat kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevélben (saját nevében) reklámajánlatokkal keresse meg a Felhasználó által megadott email címen (ide nem értve az állásajánlatra jelentkezést).

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelje személyes adatait (ide nem értve az állásajánlatra jelentkezést).

Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésére vonatkozó kérelem érintett általi előterjesztéséig.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a böngésző típusa az oldalra való belépés ideje az oldalról való távozás ideje, a látogató IP-címe

Az érintettek köre: A www.revolution.hu weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. A fenti adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének nincs lejárati határideje.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában).

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

Remarketing

A revolution.hu honlapra látogatók számára AdWords hirdetéseket jeleníthetünk a Google Remarketing szolgáltatásával. A megjelenítést a Google rendszere végzi hirdetésre alkalmas internetes webhelyeken. A Google, cookie-k segítségével, a felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google tárolja a cookie-kat, letilthatja saját Google profiljában a következő linken: http://www.google.com/ads/preferences/

Hírlevél

A hírlevél feliratkozója a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a REVOLUTION a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A REVOLUTION nem küld kéretlen reklámüzenetet, a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a REVOLUTION minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a leiratkozót.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Postai úton a REVOLUTION fent megjelölt címén, e-mail útján a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is kérheti személyes adatainak törlését.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése szerint a reklámozó, a reklám Adatkezelő, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
 • Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.
 • A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cím: 1133 Budapest, Váci út 76. Capital Square Irodaház V. torony, 7. emelet